Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Učestala pitanja
 • 1. Tko je korisnik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ?

  Korisnik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog djela nekretnine i korisnik nekretnine kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja javne usluge.
 • 2. Tko je davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada?

  Javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada mogu obavljati trgovačka društva koju osniva jedinica lokalne samouprave, javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave i pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (Općinsko ili Gradsko vijeće) odlukom dodjeljuje obavljanje javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.
 • 3. Što je javna usluga?

  Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja javne usluge putem spremnika od korisnika prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvog otpada.

 • 4. Koje su dužnosti korisnika?

  Korisnik javne usluge dužan je koristiti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na način sukladan Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 106/22), te Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 2/2022) i predati komunalni otpad putem zaduženog spremnika davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge. Korisnik je također dužan postupati s otpadom na obračunskom mjestu na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi (miris), odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu i predavati miješani komunalni otpad odvojeno od biorazgradivog, reciklabilnog i glomaznog otpada. Korisnik javne usluge dužan je problematični otpad predavati u reciklažno dvorište. Korisnik je dužan snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom davatelju javne usluge.

 • 5. Koje su obaveze davatelja javne usluge?

  Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada dužan je udovoljavati uvjetima za prijevoz vrste i količine otpada koje prikuplja, predati prikupljeni otpad osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada, snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom i raspolagati financijskim ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za obavljanje tih poslova. Osim navedenog davatelj javne usluge dužan je korisniku javne usluge osigurati spremnike za primopredaju komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada, označiti spremnik oznakom, preuzeti sadržaj spremnika od korisnika, odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i provjeravati da otpad sadržan u spremniku korisnika usluge prilikom primopredaje odgovara onoj vrsti otpada čija se primopredaja obavlja.

 • 6. Cijena javne usluge?

  Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova Davatelja javne usluge, a koji troškovi su definirani Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 106/22). Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge koju plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio). Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje. Odlukom o načinu pružanja javne usluge jedinica lokalne samouprave kao kriterij obračuna određen je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika.
  - cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) je dio cijene javne usluge koja osigurava da bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomsko održivo poslovanje te sigurnosti, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge
  - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) je dio cijene javne usluge koja čini umnožak jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada i broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju

 • 7. Izjava o načinu korištenja javne usluge?

  Izjava o načinju korištenja javne usluge je dokument na obrascu koju korisnik javne usluge ispunjava i dostavlja davatelju. Podaci u obrascu Izjave svrstani su u dva stupca od kojih je prvi prijedlog davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika javne usluge. Korisnik javne usluge dužan je davatelju javne usluge vratiti potpisanu Izjavu u roku od 15 dana od zaprimanja. 
  Davatelj javne usluge primjenjuje podatke iz Izjave koju je naveo davatelj javne usluge u slijedećim slučajevima:
  - kada se korisnik usluge ne očituje o podacima iz Izjave koje je naveo davatelj, odnosno ne dostavi izjavu davatelju usluge u roku
  - kada više korisnika usluge koriste zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini 1.

 • 8. Ugovaranje javne usluge?

  Javna usluga se smatra ugovorenom kada:
  - korisnik usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu
  - prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.
 • 9. Prijava novog korisnika javne usluge?

  Da bi se prijavio novi korisnik potrebno je Službi za korisnike dostaviti službeni dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad nekretninom (vlasnički list, kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor,…) ili ako stranka nije vlasnik nekretnine, dokument iz kojeg je vidljivo da je vlasnik obvezu plaćanja prenio na korisnika nekretnine (ugovor o najmu, ugovor o zakupu,…). Prijava se može izvršiti u Službi za korisnike ili putem e-maila.
 • 10. Promjena volumena spremnika?

  Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 106/22) propisano je da korisnik javne usluge u Izjavi o načinju korištenja javne usluge između ostalog iskazuje i potrebu za zapremninom spremnika. Temeljem navedenog korisnik javne usluge u Izjavi u drugom stupcu iskazuje potrebu za željenim volumenom spremnika čiji se volumen može razlikovati od onog koji je predložio davatelj javne usluge. Ukoliko je Odlukom o načinju korištenja javne usluge koju donosi jedinica lokalne samouprave propisana mogućnost odabira volumena spremnika tada je dužnost davatelja javne usluge da postupi prema iskazanoj potrebi korisnika.
 • 11. Izjava nije zaprimljena odnosno podaci u Izjavi su nečitki?

  Ukoliko niste zaprimili Izjavu ili je Izjava koju smo Vam dostavili nečitka ili oštećena molimo da nas o tome obavijestite. Po zaprimanju obavijesti davatelj javne usluge ponovno će Vam dostaviti na adresu slanja računa Izjavu, Cjenik, Raspored odvoza i Naputak o razvrstavanju putem pošte.
  Ukoliko je dostava moguća elektroničkim putem molimo da nam zahtjev predate na adresu e-pošte: izjave@cistoca-vz.hr.
 • 12. Označavanje spremnika za miješani komunalni otpad?

  Davatelj javne usluge dužan je označiti spremnik za odlaganje komunalnog otpada. Oznaka mora sadržavati naziv davatelja javne usluge i oznaku koje je u evidenciji pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu. Davatelj javne usluge dužan je osigurati ispunjenje gore navedenih uvjeta prije ustupanja spremnika korisniku usluge. Također korisnik usluge koji već raspolaže spremnikom dužan je omogućiti davatelju javne usluge označavanje spremnika.
 • 13. Javna usluga prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada?

  Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 106/22) propisano je da korisnik javne usluge u Izjavi o načinju korištenja javne usluge između ostalog iskazuje i potrebu za vrstom i količinom spremnika. Temeljem navedenog upućujemo Vas da u Izjavi u stupcu koji popunjava Korisnik iskažete potrebu za predajom biootpada putem spremnika. Volumen spremnika za odlaganje biootpada može se razlikovati od onog koji je predložio davatelj javne usluge. Ukoliko je Odlukom o načinju korištenja javnih usluga koju donosi jedinica lokalne samouprave propisana mogućnost odabira volumen spremnika tada je dužnost davatelja javne usluge da postupi prema iskazanoj potrebi korisnika.
 • 14. Udio korisnika u korištenju spremnika?

  Odlukom o načinu pružanja javne usluge, a koju donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave, propisan je i način određivanja udjela korisnika u slučaju kada korisnici javne usluge koriste zajednički spremnik. Kriterij za određivanje udjela korisnika usluge može biti broj stambenih jedinica u nekretnini ili omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu. Temeljem navedenog korisnici javnih usluga koji koriste zajednički spremnik za odlaganje komunalnog otpada postotni dio u tom spremniku iskazuju u Izjavi i to:
  - korisnici skupine A (individualna kućanstva) – za posude od 240 litara
  - korisnici skupine B (kolektivno stanovanje i poslovni prostori koji zajedno koriste kontejner s fizičkim osobama) – za spremnike od 240 litara ili 1100 litara
  - Korisnici skupine C (poslovni prostori) - za spremnike od 240 litara ili 1100 litara.
  Kada više korisnika usluga koristi zajednički spremnik zbroj svih udjela u tom spremniku mora iznositi jedno cijelo.


 • 15. Kompostiranje na obračunskom mjestu?

  Korisnici javne usluge mogu biootpad odlagati u vlastiti komposter na obračunskom mjestu u slučaju kada je biokomposter smješten na čestici na kojoj je izgrađena stambeni objekat. Temeljem odredbe Odluke o načinu pružanja javne usluge na javnim površinama nije dozvoljeno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada pa korisnici javne usluea koji biokomposter ne mogu smjestiti na čestici na kojoj je izgrađena stambena zgrada moraju iskazati potrebu za primopredaju biootpada putem spremnika. Davatelj javne usluge kao i jedinica lokalne samouprave dužni su poticati korisnika javne usluge na kompostiranje biootpada kada je to primjenjivo.
 • 16. Broj primopredaja miješanog komunalnog otpada?

  Primopredaja otpada je predaja otpada od strane korisnika usluge te preuzimanja tog otpada od strane davatelja javne usluge. Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 106/22) utvrđena je minimalna učestalost primopredaje miješanog komunalnog otpada i to najmanje jednom u dva tjedna. Temeljem odredba iz Pravilnika predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom Odlukom o načinu pružanja javne usluge utvrđuje učestalost odvoza na području pružanja javne usluge. Davatelj javne usluge dužan je izvršiti onaj broj prohoda na području pružanja javne usluge koji je određen Odlukom predstavničkog tijela. Korisnik predaje miješani komunalni otpad davatelju javne usluge u trenutku kada je posuda za odlaganje tog otpada u potpunosti ispunjena što znači da korisnik usluge nije dužan izvršiti primopredaju otpada davatelju javne usluge prema broju prohoda već kad je posuda u potpunosti ispunjena. Primopredaja miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu iskazuje se na računu javnih usluga samo kada je ona izvršena. Dokaz o izvršenoj primopredaji miješanog komunalnog otpada je digitalni sustav evidentiranja. 
  Odlukom predstavničkog tijela JLS-a propisan je ukupan broj obaveznih obilazaka davatelja javne usluge na teritorijalnom području pružanja usluge. Broj obilazaka određuje cijenu obvezne minimalne javne usluge za sve korisnike. Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada čini umnožak jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika i broj primopredaja miješanog komunalnog otpada. Manji broj primopredaja znači i manji dio cijene po toj stavki računa.

 • 17. Zašto korisnici stambenih zgrada plaćaju količinu otpada koji u njihove spremnike neovlašteno odlažu treće osobe?

  Odlukom o načinu pružanja javnih usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 2/2022) propisano je da davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, te da je korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe.
  Da bi korisnici spriječili neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba spremnici se mogu zaštititi zaključavanjem lokotom, izgradnjom boksova za spremnike ili postavom spremnika u zajednički prostor zgrade.

 • 18.  Kada se može odjaviti korištenje javne usluge na nekretnini?

  Korisnik javne usluge može podnijeti zahtjev za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi. Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi najmanje 12 mjeseci za stanovanje, nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i kad je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način.
  Prilikom podnošenja zahtjeva za odjavom korištenja javne usluge korisnik je dužan vratiti zadužene spremnike za odlaganje otpada davatelju usluge i podmiriti sve dospjele račune. 
  Svaku prijavljenu promjenu davatelj usluge ima pravo provjeriti, a prijavljenu promjenu prihvatit će od prvog dana sljedećeg mjeseca te ne postoji mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.
 • 19. Zašto se na računu ponekad vidi veći broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad od broja pražnjenja prema rasporedu odvoza otpada?

  Na obračunskom mjestu prilikom primopredaje miješanog komunalnog otpada Davatelj usluge evidentira primopredaju putem RFID transpondera („čip“) koji je ugrađen na tijelu spremnika. Temeljem evidencije o broju primopredaja Davatelj usluge obračunava Korisniku cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene). Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u odgovarajućem spremniku za otpad, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren. U suprotnom Davatelj usluge će izvršiti dodatno pražnjenje uz evidentiranje primopredaje.
 • 20. Da li račun za javnu uslugu za poslovni prostor može stajati na fizičku osobu i obrnuto, da li račun za javnu uslugu za stambeni prostor može stajati na pravnu osobu?

  Račun za javnu uslugu može stajati i na fizičku i na pravnu osobu ovisno o tome tko je vlasnik nekretnine, odnosno na koga je vlasnik nekretnine prenio obvezu plaćanja usluge. 
  Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 2/2022) propisane su skupine korisnika usluge. U navedenoj odluci stoji da u skupinu A spadaju korisnici usluge iz kategorije kućanstava u objektima individualne stambene izgradnje, u skupinu B spadaju korisnici usluge iz kategorije kućanstva u kolektivnoj stambenoj izgradnji s 3 i više stambenih jedinica, dok u skupinu C spadaju korisnici usluge iz kategorije pravnih osoba i fizičkih osoba (obrtnici). Kriterij za obračun količine otpada je volumen spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika, a ne namjena prostora na obračunskom mjestu za koji se naplaćuje javna usluga.
 • 21. Tko ima pravo na spremnik za odlaganje pelena i tko snosi troškove odvojenog prikupljanja, prijevoza i obrade pelena?

  Pravo na dodjelu spremnika za odlaganje pelena imaju korisnici javnih usluga s područja Grada Varaždina iz kategorije kućanstava skupine A i skupine B koji imaju dijete starosti do 24 mjeseca ili ako je član kućanstva osoba s inkontinencijom.
  Obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge odvojenog prikupljanja, prijevoza i obrade pelena preuzima Grad Varaždin.
 • 22. Kamo se odlaže ambalaža od čipsa, kave, lijekova i ostala slična ambalaža koja je jednim dijelom aluminijska ?

  Navedena ambalaža spada u višeslojnu ambalažu i bez obzira što je jednim dijelom i aluminijska ne odlaže se u vreću za otpadni metal već se odlaže u vreću za plastiku.
 • 23. Molim informaciju, gdje odlagati kartice od lijekova (recimo, Aspirina) i bočice u kojima su bile tablete?

  Prema Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15, 56/19), proizvođač medicinskog otpada dužan je navedenu vrstu otpada predati ovlaštenoj osobi sukladno svim odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21).
  Farmaceutski otpad u koji spadaju lijekovi i tvari, te njihova primarna ambalaža koji su neupotrebljivi zbog isteka roka valjanosti ili iz nekih dr. razloga, prema navedenom Pravilniku od građana su dužne preuzeti ljekarne. Među inim, ljekarne su dužne preuzeti i toplomjere.
  Prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 106/22), u reciklažno dvorište od medicinskog otpada iz kućanstva može se odložiti slijedeće:
  - citotoksici i citostatici
  - lijekovi
  - oštri predmeti (npr. lancete!), te EE otpad (npr. tlakomjer!).
  Otpad iz kućanstva tipa prazna ambalaža od lijekova tzv. “kartice” koje su izrađene od plastične, ali ujedno i višeslojne ambalaže, kao i prazne plastične bočice od lijekova do daljnjega možete također odložiti u žutu vreću.

 • 24. Obnavljamo staru kuću i imamo nekoliko vreća staklene vune i nekoliko salonit ploča. Zanima nas da li se otpad može odložiti na reciklažnom dvorištu?

  Sukladno Dodatku II., Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22), u reciklažno dvorište moguće je predati građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.
  Ukoliko ste naš korisnik i stanujete na području jedinice lokalne samouprave gdje za sada još nije uspostavljeno reciklažno dvorište ili u slučaju da se radi o proizvodnom otpadu tvrtke, kao i količinama većim od 200 kg, upućujemo Vas da se obratite ovlaštenom sakupljaču na području Grada Varaždina, u tvrtku Univerzal.
 • 25.  Grijemo se na drva i zanima nas kamo s pepelom?

  Sukladno našem Naputku o razvrstavanju otpada, u spremnik za miješani komunalni otpad može se odložiti pepeo, ali uz napomenu da se u istu nikako ne smije odložiti vrući pepeo.
 • 26. Da li je dozvoljeno odlagati biootpad u smeđi spremnik za biootpad putem plastičnih, ali biorazgradivih vrećica?

  Biootpad koji se prikuplja putem spremnika (KBO: 20 01 08 - BIORAZGRADIVI OTPAD IZ KUHINJA I KANTINA) namijenjen je isključivo za bioplinsko postrojenje. Većina biorazgradivih vrećica koje se mogu kupiti u trgovinama namijenjene su za kompostanu, tj.kompostiranje.
  S obzirom da se radi o specifičnom načinu rada postrojenja, zamolili bi Vas da se držite naputaka sa naših web stranica. Dakle, otpad navedenog ključnog broja ne stavljajte u nikakve vrećice.
  U slučaju bilo kakvih daljnjih izmjena, svakako ćemo obavijestiti korisnike putem novih naputaka

 • 27. Gdje odlagati boce pod pritiskom kao od pjene za brijanje ili laka za kosu, da li ih odlažemo u sivu vreću za metal?

Navedena ambalaža uobičajeno na sebi ima jednu ili više oznaka koje označavaju neku od opasnosti (simboli na slici), te se stoga ne smije odložiti u sivi spremnik (vreću) za metalnu ambalažu. Sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), ambalaža od opasnih tvari, ambalaža koja je pod pritiskom i sl. spada u kategoriju opasnog otpada, pa naglašavamo kako je siva vreća namijenjena isključivo za metalnu ambalažu koja prema navedenom Pravilniku spada u kategoriju neopasnog otpada.

Navedenu vrstu opasnog otpada možete odložiti u reciklažno dvorište.


 • 28. Kako mogu zbrinuti otpad koji nije naveden u kalendaru odvoza ?

  Otpad čiji odvoz nije predviđen kalendarom odvoza korisnici javne usluge mogu predati, bez naknade, na reciklažno dvorište. Uz korištenje reciklažnog dvorišta korisnik javne usluge ima pravo jednom godišnje na korištenje usluge odvoza glomaznog otpada u maksimalnoj količini od 2 m³ i jednom (Grad Varaždin dva puta )godišnje na korištenje usluge odvoza biootpada (granje i lišće) u maksimalnoj količini od 2 m³ (Grad Varaždin dva puta po 2 m³).

 • 29. Kako se može zamijeniti spremnik koji je dotrajao ili je neispravan ?

  U slučaju da korisnik ima potrebu za zamjenom ili popravkom spremnika dovoljno je da isto, putem telefona ili e-maila, prijavi Službi za korisnike koja će zamjenu ili popravak organizirati u najkraćem mogućem roku bez troškova za korisnika.

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 15:00
UTO: 07:00 - 17:00
SRI: 07:00 - 15:00
ČET: 07:00 - 15:00
PET: 07:00 - 13:00


KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNA DVORIŠTA
VARAŽDIN (RD1 i RD2):

Motičnjak 9, 9/A
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Igor Barlek, CIPP/E

email:bi@biconsult.hr

                                                    POLITIKA PRIVATNOSTI

BLAGAJNA:
Trg bana Jelačića 18, Varaždin - Gradska tržnica.
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 14:30
UTO: 07:00 - 16:30  
SRI: 07:00 - 14:30  
ČET: 07:00 - 14:30  
PET: 07:00 - 12:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice