web design templates

RECIKLAŽNO DVORIŠTE VARAŽDIN 

Sukladno odredbi čl. 35., stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) dana 19. lipnja 2017. godine, Grad Varaždin i društvo Čistoća d.o.o. potpisali su Ugovor o upravljanju reciklažnim dvorištem Motičnjak, kojim Grad Varaždin ustupa društvu Čistoća d.o.o. Varaždin kao davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada reciklažno dvorište na upravljanje.

Lokacija na kojoj je izgrađeno reciklažno dvorište nalazi se na prostoru Motičnjaka, zapadno od mehaničkog pročistača otpadnih voda. Korisnici javnih usluga s područja Grada Varaždina moći će u reciklažnom dvorištu odložiti većinu otpada iz domaćinstva, a koji se ne prikuplja u redovnom odvozu. Prilikom predaje od korisnika javne usluge neće se naplaćivati nikakva naknada. 

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument od osobe koja predaje otpad kako bi se evidencijom utvrdilo da je navedeni korisnik s područja Grada Varaždina i da redovito plaća račune za odvoz otpada. Korisnici su dužni sami predati otpad, odnosno dopremiti i odložiti otpad u spremnike reciklažnog dvorišta, uz kontrolu i nadzor djelatnika društva Čistoća d.o.o.

U reciklažnom dvorištu zaprimaju se, i to bez naknade slijedeće vrste ključnih brojeva otpada nastalom u kućanstvu:  tablica

Troškovi gospodarenja otpadom koji nastaju ne smatraju se opravdanim troškovima održavanja i rada reciklažnog dvorišta, pa se napominje korisnicima da u reciklažno dvorište nema potrebe donositi onu vrstu otpada koja se već prikuplja odvojeno na kućnom pragu (papir i karton, plastika, tetrapak, metalna i staklena ambalaža, tekstil i glomazni otpad). Svaki korisnik zakonski može dopremiti sav navedeni otpad iz tablice, te ujedno i građevinski otpad iz kućanstva u količini ne više od 200 kg unutar 6 mjeseci.

Reciklažno dvorište Varaždin biti će otvoreno tijekom srpnja 2017. godine, a građani će uz račune dobiti sve bitne informacije vezane uz rad reciklažnog dvorišta.

Primjena snižene stope PDV-a

od 01.siječnja 2017. godine sukladno čl.38.st.3.Zakona o PDV-u, PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu. PDV na uslugu odlaganja (zbrinjavanja) ostaje 25%.

VELIKI BUKOVEC - OBAVIJEST

Trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. na području Općine Veliki Bukovec od 01.02.2017. godine novi je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada temeljem Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Veliki Bukovec KLASA:363-02/16-01/08; URBROJ:2186/028-01-16-1; od 27.12.2016.

Obzirom na zakonsku obvezu razvrstavanja otpada ''na kućnom pragu'', a s ciljem daljnjeg smanjenja količina miješanog komunalnog otpada, društvo ČISTOĆA d.o.o. u suradnji s Općinom Veliki Bukovec omogućiti će svakom korisniku javne usluge na području Općine ostvarenje navedene zakonske obveze.

Uz već postojeće posude za odlaganje miješanog komunalnog otpada i posude za odvojeno odlaganje otpadnog papira (koje i nadalje ostaju kod korisnika) korisnici će dobiti plastične namjenske vreće za odvojeno odlaganje otpadne plastike (žuta vreća), stakla (zelena vreća) i tekstila (smeđa vreća).

Djelatnici TD ČISTOĆA d.o.o. će, dana 21. siječnja 2017. godine (subota) od 08:00 sati i tjedan nakon 28. siječnja 2017. godine (isto subota) od 08:00, obilaziti domaćinstva i sa korisnicima potpisivati Privremene sporazume vezane uz korištenje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Prilikom potpisivanja Privremenog sporazuma korisnici će ujedno dobiti i ''paket'' s namjenskim vrećama za sortiranje otpada, edukativni materijal (naputak o sortiranju otpada), raspored odvoza svih vrsta otpada za 2017 godinu te cjenik javne usluge.

Korisnici javne usluge u domaćinstvima ostvaruju pravo dva puta tijekom kalendarske godine na odvoz glomaznog (krupnog) otpada ''po pozivu'', a koje pravo se ostvaruje putem ''kupona''. Kuponi za sakupljanje glomaznog otpada po pozivu korisnici javne usluge na području Općine Veliki Bukovec dobiti će tijekom veljače 2017. godine u svoje poštanske sandučiće.

RASPORED ODVOZA OTPADA ZA 2017. GODINU

RECIKLAŽNO DVORIŠTE GORNJI KNEGINEC

Dana 25.07.2016. godine otvoreno je reciklažno dvorište na području općine Gornji Kneginec

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Mihovila Pavleka Miškine 67 C
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
UTO - PET od 10:00 - 17:00
SUB od 08:00 - 13:00

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Augusta Šenoe 12
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 07:00 - 13:00
SUB od 08:00 - 11:00


OPERATIVA:
Trg Pavla Štoosa 41
42000 Varaždin


RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin
Radno vrijeme: 
PON od 10:00 - 17:00